งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
SER
การประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการทั่วไปแก่นักศึกษา ได้แก่  การขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  ขอผ่อนผันรับราชการทหารเพื่อศึกษาต่อ ไปยังกระทรวงกลาโหม  การฝึกศึกษาวิชาทหาร(รด) การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่นักศึกษา  การบริการยานพาหนะ  การย้ายทะเบียนบ้านเข้า-ออกของนักศึกษา การบริการสำเนาทะเบียนบ้านแก่นักศึกษาที่ย้ายทะเบียนบ้านมายังมหาวิทยาลัย  การให้บริการขอใช้ห้องประชุมในอาคารอำนวย  ยศสุข  การกำกับดูแลสวนสุขภาพ ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย เทิดพระเกียรติ  การจัดหาหอพักเอกชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้แก่นักศึกษา หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน  การกำกับดูแลอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา การจัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนรายงานตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ทุกปี การกำกับดูแลโรงอาหารอาคารเทิดกสิกร(โรงอาหารกลาง) ตลอดจนการบริหารจัดการทั่วไปของอาคารอำนวย  ยศสุข ตลอดจนการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยแก่นักศึกษาในกลุุ่มอาคารหอพักนักศึกษาชาย-หญิงของมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา(มีนักศึกษากว่า 3,000 คน) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารทุกปี(ก่อนการเข้ารับการฝึกศึกษาวิชาทหารและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคมและส่วนรวมเนื่องในโอกาสต่างๆ ) โครงการอาหารปลอดภัยประจำปี(ตรวจสารพิษ  หลักโภชนาการ สุขลักษณะ) โครงการสุขาภิบาลร้านค้า(อาหาร)ภายในมหาวิทยาลัย 
2 กันยายน 2559     |      15073
ทั้งหมด 1 หน้า