งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
SER
คู่มือการให้บริการการขอผ่อนผันการคัดเลือกทหาร(อารบิค 3) ฉ ลง Pdf 28 8 61.pdf
คู่มือในงานบริการและสวัสดิการนศ ด้านยานพาหนะ.pdf
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 6 การติดตามข่าวสารการจัดทำประกาศให่้นักศึกษามายื่นผ่อนผันการคัดเลือกทหาร.pdf
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 7 การรับรองสำเนาเอกสารที่เหมาะสม.pdf
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 1 ข้อเสนอแนะนักศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการผ่อนผันเข้ารับการคัดเลือกทหาร.pdf
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษา.pdf
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 3 การเข้าพักในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 4 กรณีทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกทหารของนักศึกษา.pdf
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 5 เทคนิคการให้บริการแบบมืออาชีพ.pdf
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 8 เกี่ยวกับการขอผ่อนผันทางราชการทหารของนักศึกษาเพิ่มเติม.pdf
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 9 การถือกระบี่ที่ถูกต้อง เหมาะสม ของว่าที่ร้อยตรี(นศท).pdf