File NameDate ModifyStatus
เอกสารอ้างอิงของหน่วยงาน
Type : Folder
9/1/2557 15:05:16
คู่มือการให้บริการการขอผ่อนผันการคัดเลือกทหาร(อารบิค 3) ฉ ลง Pdf 28 8 61.pdf
Type : pdf
28/8/2561 14:01:34
คู่มือในงานบริการและสวัสดิการนศ ด้านยานพาหนะ.pdf
Type : pdf
21/4/2560 11:17:57
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 6 การติดตามข่าวสารการจัดทำประกาศให่้นักศึกษามายื่นผ่อนผันการคัดเลือกทหาร.pdf
Type : pdf
31/3/2560 10:17:27
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 7 การรับรองสำเนาเอกสารที่เหมาะสม.pdf
Type : pdf
7/4/2560 11:44:35
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 1 ข้อเสนอแนะนักศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการผ่อนผันเข้ารับการคัดเลือกทหาร.pdf
Type : pdf
15/3/2560 10:18:49
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษา.pdf
Type : pdf
15/3/2560 10:22:11
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 3 การเข้าพักในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
Type : pdf
20/3/2560 16:25:49
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 4 กรณีทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกทหารของนักศึกษา.pdf
Type : pdf
20/3/2560 15:54:25
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 5 เทคนิคการให้บริการแบบมืออาชีพ.pdf
Type : pdf
21/3/2560 16:23:47
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 8 เกี่ยวกับการขอผ่อนผันทางราชการทหารของนักศึกษาเพิ่มเติม.pdf
Type : pdf
19/4/2560 10:48:04
บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 9 การถือกระบี่ที่ถูกต้อง เหมาะสม ของว่าที่ร้อยตรี(นศท).pdf
Type : pdf
13/9/2561 13:49:37