งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
SER

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายราเชนทร์ สุขทั่วญาติ พนักงานขับรถยนต์
นักวิชาการศึกษา
นักบริหารงานอาคารสถานที่
พนักงานขับรถยนต์
นักวิชาการศึกษา

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา