การขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารของนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 3/9/2561 11:55:54     ที่มา : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2034

กลุ่มข่าวสาร :

บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ 6 การติดตามข่าวสารการผ่อนผันการคัดเลือกทหาร ประจําปีการศึกษา 2561 

               เนื่องด้วยในเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการคัดเลือกทหาร เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ดังนั้น ชายไทยทุกคนจะต้องมีหน้าที่ต้องไปแสดงตัวเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ยกเว้นบุคคลที่มีความจําเป็นบางประเภท   อาจมีข้อยกเว้นของทางราชการทหาร รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อรับปริญญาบัตร โดยเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดําเนินการขอผ่อนผันการคัดเลือกทหาร  สําหรับนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2541  จึงขอให้นักศึกษาชาย ที่มีอายุ 20 ปีและไม่ได้ศึกษาวิชาทหารจนสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โดยนําเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นขอรับการผ่อนผันคัดเลือกทหาร ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อาคารอำนวย ยศสุข  โทร.053-873070  เว็บไซต์  www.stu.mju.ac.th  ตั้งแต่เดือน  สิงหาคม 2561  เป็นต้นไป   ได้แก่ สําเนาหนังสือใบสําคัญทหารกองเกิน(สด. 9)  จํานวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ําเงิน   สําเนาหนังสือหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(สด. 35) จํานวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ําเงิน  สําเนาทะเบียนบ้านภูมิลำเนาเดิม  จํานวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ําเงิน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ําเงิน ในการนี้ จึงขอให้นักศึกษาชายที่มีอายุ 20 ปีข้างต้น รีบดําเนินการไปยื่นเอกสารดังกล่าวแต่เนิ่นๆ เพราะในปีการศึกษาที่ผ่านมา จะมีนักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นเอกสารขอผ่อนผันตามกําหนด เป็นจํานวนมาก  ต้องลาพักการศึกษาเล่าเรียนไว้ก่อน  ทําให้เสียโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว  ค่อยไปเข้ารับการคัดเลือกทหารโดยนําสําเนาใบปริญญาบัตร   ไปแสดงพร้อมหลักฐานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพราะหลักฐานการศึกษาจะใช้เป็นส่วนลดระยะเวลาการเข้ารับราชการทหารหากจับฉลากได้  ทั้งนี้  นักศึกษาชายที่มีอายุ 20 ปี  ส่วนมากจะพักอาศัยอยู่ในหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย อาจมีการตกหล่นข่าวสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้  จึงควรติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ  อาทิ  เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา (www.stu.mju.ac.th) งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  หรือคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้   ซึ่งได้จัดทําเป็นรูปเล่มส่งให้นักศึกษาใหม่ทุกคน และดูในคู่มือดังกล่าวที่ได้นําลงเว็บไซต์ด้วยแล้ว สงสัยสอบถามครูพงษ์สันต์ สมบัติ 098-0068234

เอกสารอ้างอิง : หนังสือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 โดยกองการสัสดี กรมการสรรพกําลังกลาโหม
                 : คู่มือการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจําการของสํานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                 : คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้

ข่าวล่าสุด